BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Ekonomicznych należy w szczególności:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w Powiatowej Stacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
 • prowadzenie kasy,
 • wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych, legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty,
 • ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych,
 • terminowe wysyłanie upomnień w ramach windykacji należności,
 • wystawianie tytułów wykonawczych,
 • opracowywanie dokumentów umorzeniowych, względnie odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności,
 • rozliczanie inwestycji,
 • opracowywanie i aktualizacja planów finansowych Powiatowej Stacji w ujęciu tradycyjnym oraz zadaniowym,
 • sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych,
 • sporządzanie analiz z wykonania budżetu,
 • sporządzanie bilansu,
 • sporządzanie na informatycznych nośnikach danych list wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie raportów imiennych i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dokumenty rozliczeniowe),
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich rozliczanie,
 • przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do ustalania rent i emerytur dla pracowników, w tym obliczanie kapitału początkowego,
 • obsługa budżetu Powiatowej Stacji w systemie TREZOR,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie rejestru pobranych bloczków mandatowych,
 • rozliczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego;

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Administracyjnych należy w szczególności:

 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektora,
 • organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym,
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych w zakresie planowania i wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przygotowywanie dokumentacji i decyzji w trakcie załatwiania wniosków pracowników,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą,
 • obsługa korespondencji i przesyłek pocztowych,
 • prowadzenie ewidencji opłat pocztowych,
 • prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci,
 • prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych i innych,
 • prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i inwentaryzacją,
 • realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektu budowlanego będącego w zarządzaniu Powiatowej Stacji, poddawanie okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji,
 • organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji,
 • nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną, nad bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej działalności Powiatowej Stacji,
 • redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji,
 • realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej,
 • planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,
 • przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji;
 • inicjowanie i realizacja działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE Kościan
Data utworzenia:2017-09-14
Data publikacji:2017-09-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1135